logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 63454 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Kościan: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 30416 -2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32729-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810 Gmina Kościan                nr identyfikacyjny 411050586

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego                         z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Zamawiający, który zawarł umowę to Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.262.03.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913PP na odcinku DK5 - Słonin obejmuje: - położenie nowej nawierzchni bitumicznej - 3,471 km- budowę chodnika o długości - 4,396 km, - budowę ciągu pieszo - rowerowego - 3,487 km, - utwardzenie zjazdów na pola, - montaż wpustów ulicznych poza jezdnią,- uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,- odtworzenie, odmulenie, kopanie, skarpowanie pobocza,- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 576018P,- budowa wysp dzielących na jezdni, na wjeździe do Betkowa i do Słonina,- kanalizacja deszczowa położona zostanie na odcinku 1325 mb,- budowa oświetlenia na całej długości od DK5 do końca Starych Oborzysk, Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w m.Stare Oborzyska obejmuje ul. Długą na odcinku od zabudowań nr 53 do posesji nr 35/C, oraz w drugą stronę do nieruchomości nr 65, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic: Długa, Torowa i Kolejowa. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur AC na rury PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 160mm i 110 mm oraz przyłączy wodociągowych z rur stalowych na rury PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy             40 mm i 32mm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45232440-8, 45232150-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4258919.80
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - Gostyń Sp. z o.o.,                                                                                                                                                                                               Grabonóg 69b, 63-800,  Gostyń,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5047213,62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5047213,62
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5395977,27
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA                     O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.