logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500067417-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie :

 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P

Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin,

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : tak
Numer ogłoszenia: 514484-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810,

ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZDP.262.04.2018

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, które obejmują:

- położenie nowej nawierzchni bitumicznej – 5,499 km,

- ułożenie chodnika o długości – 5,637 km, w tym 5,581 km ciągu pieszo – rowerowego,

- utwardzenie zjazdów na pola,

- wymianę wpustów ulicznych na przykrawężnikowe poza jezdnią,

- uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza,

- rozbudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- montaż wysp dzielących na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do m. Witkówki (z dwóch stron) i do m. Słonin,

- wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z wyspą dzielącą (azylem) w m. Witkówki,

- ustawienie barier energochłonnych – 316 m.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec, które obejmują:

- położenie nowej nawierzchni bitumicznej – 6,888 km,

- ułożenie chodnika o długości – 6,362 km, w tym 6,230 km ciągu pieszo – rowerowego,

- utwardzenie zjazdów na pola,

- wymianę wpustów ulicznych na przykrawężnikowe poza jezdnią,

- uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,

- odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, - przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- montaż wysp dzielących na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do m. Gryżyna i do m. Nowy Dębiec,

- wyniesienie skrzyżowania z drogą gminną: ul. Główna w m. Nowy Dębiec,

- wykonanie peronów autobusowych w m. Racot i Nowy Dębiec, - ustawienie barier energochłonnych – 172 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części : tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  : Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1   

     NAZWA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4 940 860,40
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert :  2

w tym:

 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1


liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0


liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy : Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy : a.swietek@drogbud.biz.pl
Adres pocztowy : Grabonóg 69b
Kod pocztowy : 63-800
Miejscowość : Gostyń
Kraj/woj. : wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 6 077 258,29
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 6 077 258,29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 6 106 020,39
Waluta : PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom : nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR : 2   

     NAZWA : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy  Dębiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4 226 829,27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw :  1


liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  0


liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej :  0


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy: a.swietek@drogbud.biz.pl
Adres pocztowy: Grabonóg 69B
Kod pocztowy: 63 – 800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj. : wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej :nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 5 199 000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 5 199 000,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 5 850 061,92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom : nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski