logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 510104555-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie: Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 534635-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810
Gmina Kościan nr identyfikacyjny 411050586

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.262.03.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową/przebudową drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową/przebudową drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała - Wyskoć . Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć – na odcinku I: jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m, istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana masą bitumiczna średnio 3 cm oraz wzmocniona geosiatką na całej szerokości; wymieniona zostanie podbudowa w miejscach przełomów; położona zostanie warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4 cm; ścieżka rowerowa o szer. 2 m przy krawężniku będzie miała nawierzchnię z kostki betonowej w miejscach odsuniętych od jezdni z masy bitumicznej; pobocza i zjazdy na pola zostaną wzmocnione pofrezem; zostaną odtworzone, odmulone rowy lub skarpowane będzie pobocze; wprowadzone zostanie poziome oznakowanie grubowarstwowe oraz nowe oznakowanie pionowe; postawiony zostanie radar ze znakiem o zmiennej treści informujący o prędkości pojazdu. - na odcinku II: jezdnia zostanie poszerzona do 6 m, istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana masą bitumiczną śr. 3 cm, położona zostanie warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm, wybudowany zostanie peron autobusowy szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej; położony zostanie chodnik szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej; powstanie ścieżka rowerowa szer. 2 m z kostki betonowej; powstanie wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem; zostaną odtworzone, odmulone rowy lub skarpowane będzie pobocze; wymienione zostaną kratki ściekowe na przykrawężnikowe oraz wymienione rury w przepustach drogowych; wprowadzone zostanie poziome oznakowanie grubowarstwowe oraz nowe oznakowanie pionowe. - na odcinku III: jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m; istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana masą bitumiczną średnio 3 cm oraz wzmocniona zostanie geosiatką na całej szerokości; w miejscach przełomów wymieniona zostanie podbudowa; położona zostanie warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm; wybudowany zostanie peron autobusowy szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej; powstanie ścieżka rowerowa szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej przy krawężniku i z masy bitumicznej ( odsunięta od krawędzi jezdni); zostaną odtworzone, odmulone rowy lub skarpowane będzie pobocze; wprowadzone zostanie poziome oznakowanie grubowarstwowe oraz nowe oznakowanie pionowe. - na odcinku IV: wybudowany zostanie chodnik o szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej; wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szer. 2 m o nawierzchni z masy bitumicznej w miejscach odsuniętych od jezdni i z kostki betonowej przy krawężniku, wprowadzone zostanie pionowe oznakowanie ścieżki rowerowej. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć – zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P ( Turew) o ścieżkę rowerową – zgodnie z projektem budowlanym; Budowa oświetlenia ulicznego w m. Darnowo – zgodnie z projektem budowlanym; Przebudowa sieci wodociągowej w Darnowie – zgodnie z projektem budowlanym; Dokładny zakres robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45232150-8, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4652971.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4454838.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4454838.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5246282.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Darnowo – kwota brutto: 223184,58 zł, Przebudowa sieci wodociągowej w Darnowie – kwota brutto: 483141,76 zł

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski