logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 510185786-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie: Zakup ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580197-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.262.08.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym. Rok produkcji – ciągnik fabrycznie nowy 2018 lub 2019 SILNIK : czterocylindrowy, wysokoprężny o mocy 106 KM, 558 Nm, - spełniający normę emisji spalin Euro IIIB, pojemność 4200 cm3 WOM: 540/540 ECO obr/min zał. el. NAPĘD: 4X4 zał.el. blokada zał.el 40 km/h 24/24, 4 biegi, 3 powershift, APS - 2 zakresy, 12 pole / 12 szosa, 4 biegi, 3 x powerschift (automatic powershift, bez sprzęgła, programowanie połówek ) sprzęgło el. na dźwigni biegów HYDRAULIKA: Wydajność :50 l/min. pompa hydr. zew. Wydajność : 22 l/min pompa wspom.. rozdzielacz 4+1 szt. 2 pary, gniazda 4 szt. spływ 1 szt. ociekacze wyjść. hydr. PNEUMATYKA: I obwodowa II obwodowa TUZ TYŁ. 4200 kg podn. mech., haki euro, 2 siłowniki ZACZEPY suwany listwa dolna pitton fix bolec zaczep przód REWERS: el/hydr., bez sprzęgła, pod kierownicą KOŁA: 340/85R24 420/85R34 OBCIĄŻNIKI W KOŁACH 270 KG TYLNY TUZ: mech. sterowany, zewn. sterowanie dźwignią, 4200 kg, 2 sił. hydr. zew., haki euro KABINA: spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej 2 osobowa (homologacja) fotel regul. kierownicy szyberdach, roleta dach siedzenie. pasażera wentylacja klimatyzacja ogrzewanie roleta przód dwudrzwiowa zamykana na klucz lusterka boczne halogeny: 2 dach tył, 1 słupek tył 2 słupek przód, 2 dach przód RADIO LAMPA OSTRZEGAWCZA „KOGUT” wyświetlacz kolor/LED WYPOSAŻENIE: gaśnica trójkąt ostrzegawczy trójkątna tablica wyróżniająca układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu przewód do pompowania kół pojazdu min. 7 m UWAGI DODATKOWE: - wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa - ciągnik przystosowany do współpracy z następującym osprzętem: kosiarką bijakową, ładowaczem czołowym, pługiem odśnieżnym - pełna dokumentacja techniczna w języku polskim - dostawa do siedziby zamawiającego - szkolenie operatorów z obsługi ciągnika z ładowaczem w miejscu dostawy - wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SERWIS: do 20 km GWARANCJA: min12 miesięcy TERMIN DOSTAWY: do 30 września 2019 r. Wymagania gwarancyjne i serwisowe 1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim. 2) Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych: koszenie poboczy, transport i rozładunek materiałów budowlanych na drogach i w magazynach, remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg. Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych. 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik i ładowacz na okres wskazany ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika (załącznik SIWZ). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca. 4) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych 5) Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne 6) Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia, 7) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy. 8) Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. Ładowacz czołowy wys. podn. 3850 mm / w pukcie obrotu narzędzia wys. przeład. 3550 mm / spód łyżki udźwig homolog. 1510 kg. góra 2320 kg. dół wysięgnik 3 sekcyjny węże pochowane w ramie ramka szybkosprzęgowa euro poziomowanie wysięgnika STEROWANIE JOYSTICK 3 sekcyjny SOFT DRIVE amortyzator hydropneumatyczny wysięgnika roboczego elementy mocujące osłona maski mocowanie do ciągnika kolor: w kolorze ciagnika SZUFLA UNIWERSALNA 2000 mm / oryg. KROKODYL 2 CYL 1400 mm / oryg. WIDŁY DO PALET / oryg.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV: 34390000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 196747.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KUNERT Sp. jawna
Email wykonawcy: info@kunert.com.pl
Adres pocztowy: Poladowo 70
Kod pocztowy: 64-030
Miejscowość: Śmigiel
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236529.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236529.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236529.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski