logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 510274179-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020 -II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618563-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020 -II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.262.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego w sezonie zimowym 2019/2020- II. Wykaz dróg do posypywania i odśnieżania z podziałem na części oraz wszelkie szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 7 i 8 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18143.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KOM-SYSTEM Łukasz Haryk
Email wykonawcy: lukasz.haryk@gmail.com
Adres pocztowy: os. Jagiellońskie 10/1
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32377.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32377.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32377.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.11.2019 dotyczącym wyboru wykonawców na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020 - II”, dla wyżej wymienionego zamówienia na zad.2 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                    Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski