logo
ucho   logo bip

 

Kościan, dnia 02 grudnia 2019 r.

ZDP.262.11.2019

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel.  0  65  512 74 18, fax.  0 65  511 74 90

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020 - II

 

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

  • Cena  60%
  • Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

  1. Wybrano ofertę firm :

 

KOM – SYSTEM Łukasz Haryk

os. Jagiellońskie 10/1, 64 – 000 Kościan

 

Zadanie nr 1

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 20 pkt

Uzyskała  łącznie 80,00 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia                           29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.11.2019 na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego                   sezon 2019/2020 - II” dla zad.2

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                           29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.11.2019 dotyczącym wyboru wykonawców na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych                  na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020 - II”, dla wyżej wymienionego zamówienia  na zad.2 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski