logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 319140 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.

Kościan: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 655 127 418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 655 117 490.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
tak. www.powiatkoscian.plBIP/zamówienia publiczne/zarząd dróg powiatowych


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
tak inny sposób operator pocztowy, osobiście,posłaniec
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64 -000 Kościan, pokój nr 105


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2016/2017
Numer referencyjny: ZDP.262.07.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego w sezonie zimowym 2016/2017. Wykaz dróg do posypywania i odśnieżania z podziałem na części oraz wszelkie szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45500000-2
Dodatkowe kody CPV:90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dla zad. od nr 1 do nr 4 piaskarka z nośnikiem, dla zad.5- ładowarka, dla zad. nr 6 do 13 i 15 pługi i sprzęt , który ma być dla nich nośnikiem, dla zad.14 - koparko- ładowarka, dla zad. nr 16 -pług wirnikowy, dla zad.17- spycharko- koparka, zad.18 -równiarka, zad. 19 - solarka, zad. 20 -sprzęt do posypywania, pług i sprzęt , który ma być dla niego nośnikiem. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami Wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania sprzętem niezbędnym do zimowego utrzymania dróg - oświadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ); c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (zał. nr 3 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu, 2.Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału. w przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów (konsorcjum), podmioty te dołączają do oferty pełnomocnictwo, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości dla zad.1- 300,00 zł, zad 2.- 300,00 zł, zad.3- 300,00 zł, zad.4 - 400,00 zł, zad.5 - 200,00 zł, zad.6- 100,00 zł, zad.7- 100,00 zł, zad.8 - 200,00 zł, zad.9- 100,00 zł, zad.10- 100,00 zł, zad.11- 100,00 zł, zad.12- 100,00 zł, zad.13- 70,00 zł, zad.14- 30,00 zł, zad.15 -30,00 zł, zad.16- 30,00 zł, zad.17-30,00 zł , zad.18- 30,00 zł, zad. 19- 70,00 zł, zad. 20 - 200,00 zł Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie - Bank Spółdzielczy Kościan r-k nr 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 17/11/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu - trasa przejazdu piaskarki nr 1 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:piaskarka nr 1- Trasa I przejazdu 78 km Racot (plac) - Słonin - Czempiń - Iłowiec - (Pecna) - Głuchowo - Piotrowo - Maruszkowo - Zadory -Łagiewniki - Sepienko - Bonikowo - Mikoszki - Jarogniewice - Piotrkowice - Czempiń - Piechanin - Srocko Wielkie - Czempiń - Racot (plac) piaskarka nr 1- Trasa II przejazdu 56 km Racot (plac) - Spytkówki - Gołębin Stary - Turew - Donatowo - Gołębin Nowy - Gorzyczki - Czempiń - Borowo - Gorzyce - Gołębin Stary - Gorzyczki - Gorzyce - Racot (plac).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu - trasa przjazdu piaskarki nr 2 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:piaskarka nr 2- Trasa I przejazdu 88 km Racot (plac) - Gryżyna - Świniec - Krzywiń - Lubiń - Bieżyń - Mościszki - Cichowo - Łagowo - Bielewo - Lubiń - Żelazno - Wieszkowo - Krzywiń - Miąskowo - Teklimyśl - Krzywiń - Świniec - Gryżyna - Racot (plac) piaskarka nr 2- Trasa II przejazdu 65 km Racot (plac) - Wyskoć - Rogaczewo Wielkie (wieś) - Kopaszewo ( wieś) - Turew - Rąbiń - Jerka - Łuszkowo - Zbęchy - DW308 (Nowy Dwór) - Jerka - Świniec - Wławie - Choryń - Racot (plac).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu - trasa przjazdu piaskarki nr 3 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:piaskarka nr 3- Trasa I przejazdu 62 km Racot (plac) - Spytkówki (rondo) - Stary i Nowy Lubosz - Kościan (ul. Poznańska) - Stare Oborzyska Słonin - DK5- Bonikowo - Sierakowo - Kokorzyn - Kościan - (tylko przejazd) DK5(za Ponin) - Widziszewo (k.dachówek) - Nacław - Nielęgowo - Gryżyna - Racot (plac) piaskarka nr 3- Trasa II przejazdu 77 km Racot (plac) - Gniewowo - Wonieść - Zgliniec - Jurkowo - Zgliniec - Chełkowo - Karmin - Wonieść - Parsko (wieś) -Przysieka Polska - Czacz - Kotusz - Nowy i Stary Białcz - Kobylniki - Czarkowo - Racot (plac).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu- trasa przjazdu piaskarki r 4 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:piaskarka nr 4- Trasa I przejazdu 69 km Racot (plac) - Zgliniec - (Wojnowice) - (granica powiatu) Karmin - Spławie - Stare Bojanowo - Śmigiel (przez m. tylko przejazd) - Poladowo (granica powiatu) - Śmigiel - Nowa Wieś - Żegrowo - Bielawy - Karśnice - Racot (plac) piaskarka nr 4- Trasa II przejazdu 101 km Racot (plac) - (tylko przejazd) Śmigiel - Morownica - Bronikowo (granica powiatu) - Bronikowo - Machcin (granica powiatu) - Szczepankowo Nowe - Sikorzyn - Śmigiel - Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo - Olszewo - Stare Bojanowo -Sierpowo - Wydorowo - (tylko przejazd) Racot (plac).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

cas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Załadunek piaskarek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załadunek mieszaniny Zamawiającego ładowarką wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6    Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu - trasa przejazdu nr 1 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 1 - pług własny - km 100 Kościan - Nw. Lubosz - Stary Gołębin - Turew - St. Gołębin - Donatowo (GR) - St. Gołębin - Gorzyczki - Czempiń - Iłówiec - Czempiń - Słonin - Skrzyż. Spytkówki - Czempiń - Borowo - Gorzyce - Nowy Gołębin - Donatowo - Gorzyce - St. Gołębin - Borowo - Gorzyczki - St. Gołębin - Nw. Lubosz - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7    Nazwa: Odśnieżąnie dróg wg wykazu trasa przejadunr 2 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 2 - pług własny - km 105 Kościan - Nacław - Gryżyna - Racot - Gryżyna - Zgliniec - Jurkowo - Zgliniec - Gryżyna - Świniec - Krzywiń - Lubiń - Krzywiń - Wieszkowo - Krzywiń - Teklimyśl - Miąskowo - Krzywiń - Gryżyna - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8    Nazwa: Odśneżanie dróg wg wykazu - trasa przeazdu nr 4 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 3 - pług własny - km 113 Kościan - Widziszewo - DK5 -Widziszewo - Czacz - Śmigiel - Stare Bojanowo - Karmin - Popowo Wonieskie (GR) - Karmin - Śmigiel - Czacz - Widziszewo - Wonieść - Karmin - Wonieść - Parsko - Wonieść - Zgliniec - Jezierzyce - Chełkowo - Karmin - Jezierzyce - Gniewowo - Gryżyna - Gniewowo - Widziszewo - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9    Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu - trasa przejazdu nr 4 pługa (pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 4 - pług własny - km 78 Kościan - Skrzyż. Spytkówki - Racot (DW308) - Wyskoć - Kopaszewo (wieś) - Turew - Rąbiń - Jerka - Świniec - Wławie - Choryń - Świniec - Jerka - Rąbiń - Turew - Wyskoć - Racot - Skrzyż. Spytkówki - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10    Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu - trasa przejazdu pługa nr 5 ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 5 - pług własny - km 75 Kościan - Sierakowo - Szczodrowo - Kokorzyn - Pelikan - Kobylniki - Nowy Białcz - Kotusz (GR) - Czacz - Karśnice - Żegrówko - Nw. Wieś - Śmigiel - Żegrówko - Karśnice - Czacz - Nowy Białcz - Kobylniki - Pelikan - Kokorzyn - Sierakowo - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11    Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu - trasa przejazdu pługa nr 6 ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 6 - pług własny - km 100 Kościan (Poznańska) - DK5 - Stare Oborzyska - Słonin - Bonikowo (DW308) - Jarogniewice - Piotrkowice - Czempiń - Piechanin - Srocko Wlk. - Piechanin - Głuchowo - Sierniki - Pecna (GR) - Głuchowo - Piotrowo - Sepienko - Łagiewniki (wieś) - Piotrowo - Maruszkowo (GR) - Piotrowo - Jarogniewice - Piotrkowice - Mikoszki - Bonikowo - DK5 - Kościan
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12    Nazwa: Odśnieżane dróg wg wykazu -trasa przejazdu pługa nr 7 ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 7 - pług własny - km 80 Śmigiel - Poladowo (GR) - Śmigiel - Morownica - Machcin (GR) - Bronikowo - Boguszyn (GR) - Morownica - Sikorzyn - / Sokołowice - / Nowe Szczepankowo - Śmigiel - Nietążkowo - Stare Bojanowo (szkoła) - Olszewo (GR) - St. Bojanowo - Sierpowo - Wydorowo - Sierpowo - Robaczyn - Śmigiel
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 13    Nazwa: Odśnieżanie dróg g wykazu - trasa przjazdu nr 8 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu nr 8 - pług własny - km 44 Zbęchy - Łuszkowo - Rogaczewo Wlk.- Zbęchy - Lubiń - Żelazno -Lubiń - Zbęchy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 14    Nazwa: Mieszanie i pryzmowanie mieszaniny do posypywania nawierzchni dróg powiatowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mieszanie i pryzmowanie mieszaniny do posypywania nawierzchni dróg powiatowych sprzętem wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 15    Nazwa: Usługi przy odśnieżaniu dróg powiatowych pług odśnieżny ( pług i nośnik wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi sprzętem wykonawcy przy odśnieżaniu z róg powiatowych ( pług odśnieżny)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 16    Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( pług wirnikowy wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi sprzętem przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( pług wirnikowy wykonawcy)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 17    Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( spycharko - koparka wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( spycharko - koparka wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 18    Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( równiarka wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( równiarka wykonawcy)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 19    Nazwa: Usługi sprzętem przy posypywaniu i odśnieżaniu dróg powiatowych ( solarka wykonawcy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi sprzętem przy posypywaniu i odśnieżaniu dróg powiatowych ( solarka wykonawcy)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 20    Nazwa: Usługi sprzętem przy posypywaniu i ścieżek rowerowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa przejazdu pługa przy odśnieżaniu ścieżek rowerowych - pług własny - km 9 ścieżka rowerowa Kościan - Nowy Lubosz ( od ul. Przemysłowej w Kościanie do lokalu Dolce Vita w Luboszu Nowym); ścieżka rowerowa Czempiń- Iłówiec ( od myjni samochodowej w Czempiniu do granicy powiatu most drogowy w Iłówcu); ścieżka rowerowa Poladowo ( od. ul. Słonecznej w Śmiglu do obszaru zabudowanego w m. Poladowo); ścieżka rowerowa Koszanowo - St. Bojanowo ( od wiaduktu do początku m. Stare Bojanowo); trasa przejazdu przy posypywaniu ścieżek rowerowych - sprzęt własny - 9 km ścieżka rowerowa Kościan - Nowy Lubosz ( od ul. Przemysłowej w Kościanie do lokalu Dolce Vita w Luboszu Nowym); ścieżka rowerowa Czempiń- Iłówiec ( od myjni samochodowej w Czempiniu do granicy powiatu most drogowy w Iłówcu); ścieżka rowerowa Poladowo ( od. ul. Słonecznej w Śmiglu do obszaru zabudowanego w m. Poladowo); ścieżka rowerowa Koszanowo - St. Bojanowo ( od wiaduktu do początku m. Stare Bojanowo);
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

czas rozpoczęcia usługi usługi

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 Załączniki:

SIWZ

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

mapka odśnieżanie

mapka posypywanie