logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500012617-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Kościan:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570958-N-2017
Data: 11/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.koscian.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I Zamawiający
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamwiających TAK
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamwiających TAK Niniejsze zamówienie jest zamówieniem wspólnym w rozumieniu art. 16 Pzp dla Powiatu Kościańskiego i Powiatu Leszczyńskiego na podstawie porozumienia. Powiat Kościański przeprowadza postępowanie i udziela zamówienia w części w imieniu i na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nadzór inwestorski branży drogowej (282 m drogi na terenie Powiatu Leszczyńskiego) Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810 Powiat Leszczyński, ul. Plac Kościuszki 4B, 64 - 100 Leszno, nr identyfikacyjny 411102917