logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 32681 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Kościan:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 24790-2017
Data: 14/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.koscian.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I Zamawiający
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających nie
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających tak Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810 Gmina Czempiń nr identyfikacyjny 631259287