logo
ucho   logo bip

                                                                                                Kościan, dnia 15 maja 2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie sześciu tablic informacyjno - pamiątkowych dla zadań:

1.   „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898 na odcinku Racot – Słonin” – 2 tablice,

2.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec” – 2 tablice,

3.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)” – 2 tablice.

 

CPV 44.42.34.00-5 (znaki i podobne elementy).

 

Zadanie obejmuje:

a. wykonanie sześciu tablic (dwóch jednakowych do każdego zadania) o charakterze informacyjno – pamiątkowym wraz z ich dostawą oraz trwałym zamocowaniem w gruncie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji,

b. tablice muszą być wykonane z blachy ocynkowanej,

c. tablice muszą mieć następujące wymiary:

×           dla zadania nr 1 i 2 – 150 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość),

×           dla zadania nr 3 – 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość),

d. każda tablica musi być umieszczona na dwóch słupkach z podporami,

e. tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne,

f. tablice muszą być wykonane według załączonego wzoru (przy czym „Wartości zadań” i „Wkład Powiatu Kościańskiego” dla zadania nr 1 i 2 zostaną podane po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami),

g. przy wykonywaniu tablic należy ściśle przestrzegać podanych wymiarów, proporcji, kolorów czcionek oraz treści zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Szczegóły dotyczące wykonania tablic informacyjno – pamiątkowych oraz ewentualne wyjaśnienia zostaną ustalone z Wykonawcą w dniu podpisania umowy.

 

Termin wykonania zadania – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na wykonanie i montaż tablic : 5 lat o dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.  

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru tablic informacyjno – pamiątkowych na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 

Termin składania ofert: Data: 30 maja 2018 r., w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie,  ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

  mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

  

Załączniki :

1.   Wzór tablicy do zadania nr 1

2.   Wzór tablicy do zadania nr 2

3.   Wzór tablicy do zadania nr 3

4.   Formularz ofertowy

5.   Projekt umowy