logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 16.06.2020 r.

 

ZDP .262.04.2020

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 Przebudowę drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  dokonuje następujących zmian w SIWZ:

 

   W pkt XIV SIWZ zmienia się zapis „gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego protokolarnego odbioru robót” na „gwarancja liczy się od daty ostatecznego, protokolarnego odbioru robót”

                                                                                         

                                                                                     

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                                                                                    mgr inż. Dariusz Korzeniowski