logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 20.11.2019 r.

 

ZDP .262.12.2019

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 Przebudowę drogi powiatowej nr 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  dokonuje następujących zmian w SIWZ:

 

   W sygnaturze SIWZ zmienia się numer nagłówkowy zamówienia na ZDP.262.12.2019 – wystąpiła omyłka pisarska.

                                                                                         

                                                                                       Z poważaniem

                                                                        Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                w Kościanie

                                                                                   mgr inż. Dariusz Korzeniowski