logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 19.04.2016 r.

 

ZDP .262.03.2016

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZDP.262.03.2016 NA:

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec. ( cz. II)

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  dokonuje następujących zmian w SIWZ:

  - punkt VIII SIWZ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM otrzymuje brzmienie :

Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 15.000 PLN. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie - numer konta 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie , wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą  z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu. Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd pisarski.

 

 

                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                 w Kościanie

                                                                                                                                                      mgr inż. Dariusz Korzeniowski