STANOWISKO RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

W SPRAWIE ROLNICTWA

NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 

 

Na przestrzeni naszych narodowych dziejów rolnictwo było i jest dziedziną życia społeczno-gospodarczego o fundamentalnym znaczeniu. Ciągle jest miejscem pracy dla wielu ludzi i stanowi o ich poziomie życia. W Powiecie Kościańskim grunty orne stanowią 80 % powierzchni ogólnej, z czego powierzchnia użytkowana przez gospodarstwa indywidualne wynosi ponad 65 %. Znaczna jest liczba gospodarstw rolnych prowadzonych przez inne podmioty, takie jak: spółdzielnie produkcyjne, zakłady doświadczalne, gospodarstwa agencji rolnej i inne. Dominującym kierunkiem jest produkcja trzody chlewnej, a liczne zakłady zajmujące się przetwórstwem trzody potwierdzają poziom i jakość tej produkcji. Te i inne walory powiatowego rolnictwa są szansą dla naszego regionu, ale i również przedmiotem naszej troski i niepokojów o przyszłość tej dziedziny.

Rada Powiatu daje wyraz tej troski odbywając w dniu 17 czerwca 2003 roku debatę nad stanem i przyszłością rolnictwa. W wyniku dyskusji i analizy materiałów na forum Rady przez wszystkich działających w sektorze rolnictwa zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzystów i władz wojewódzkich o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych poprzez:

1.      Zatrzymanie stale pogarszających się niekorzystnych relacji cen na produkty rolnicze.

2.      Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie.

3.      Prowadzenie prawidłowej interwencji na rynku rolnym.

4.      Umożliwienie dzierżawy lub zakupu przez rolników gruntów rolnych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

5.      Ochrony rodzimej produkcji rolniczej i przemysłu rolno – spożywczego.

Podjęcie wyżej wymienionych działań jest konieczne by sprostać trudnym wyzwaniom związanym z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Świadomi wagi problemu polskiego i powiatowego rolnictwa apelujemy o podjecie niezwłocznych działań mających na celu zatrzymanie stale pogarszającej się sytuacji.

 

Kościan, dnia 17.06.2003r.