2019

ZARZĄDZENIE NR 160/2019 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu gminy Kostrzyn na rok 2020

Zarządzenie Nr 160/2019

Burmistrza Gminy Kostrzyn

z dnia 8  listopada 2019 roku

w sprawie  projektu budżetu gminy Kostrzyn na rok 2020

 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r. poz.506.) i art.233, 234,235,236,237,238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) 

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na  rok 2020 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 14:

Załącznik Nr 1  -  Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok,

Załącznik Nr 2  -  Dochody związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2020 roku odrębnymi ustawami,

Załącznik Nr 3 -  Plan wydatków budżetu gminy na  2020 rok,

Załącznik Nr 4  - Wydatki związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2020 roku odrębnymi ustawami,

Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok,

Załącznik Nr 7 -  Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów  publicznych,

Załącznik Nr 8 -  Przychody i rozchody budżetu 2020  rok,

Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020rok,

Załącznik Nr 10 – Plan dochodów i wydatków z finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020  roku,

Załącznik Nr 11 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020,

Załącznik Nr 12 – Objaśnienia do projektu budżetu na 2020 rok,

Załącznik Nr 13 -  Projekt uchwały budżetowej na rok 2020,

Załącznik Nr 14 – Informacja o planowanej sprzedaży mienia.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki od 1 do 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14

Lista wiadomości