2020

ZARZĄDZENIE NR 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym (...)

Zarządzenie Nr 201/2020
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola
oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn

Na podstawie 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 137 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn na rok szkolny 2020/2021:

Lp.

Czynność

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10.02.2020 r.

do 16.03.2020 r.

od 21.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

 

od 17.03.2020 r.

do 31.03.2020 r.

 

od 4.05.2020 r.

do 8.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1.04.2020 r.

11.05.2020 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 2.04.2020 r.

do 17.04.2020 r.

od 12.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020 r.

25.05.2020 r.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz do oddziału sportowego organizowanego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Kostrzyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lista wiadomości