rok 2005

budżet miasta i gminy na rok 2005

 

UCHWAŁA   NR   XX / 198 / 2004

RADY  MIEJSKIEJ  KRZYWINIA

z  dnia  29 grudnia 2004roku

 

U c h w a ł a    b u d ż e t o w a    n a     2 0 0 5   r o k

 

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10 , art. 61    ust. 2  ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /  tekst jednolity              z 2001 roku Dz.U  Nr 142, poz.1591 ze zmianami /  oraz  art.109 ,  110 ust.1, art. 116  art. 122 ,  art. 124 , art. 128  ust . 2 art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada          1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz.148        ze zmianami/.

 

R a d a    M i e j s k a    u c h w a l a ,  c o   n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                    15.902.363 zł

     Zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do uchwały,

     w tym:

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących zgodnie z zał. nr 7 do uchwały

                        a/ z zakresu administracji rządowej  w kwocie   1.468.912 zł

                        b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie           -     

            - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację

             własnych zadań bieżących gminy w kwocie                  185.700 zł

            - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

             w kwocie                                                                                   110.000 zł

            - subwencja ogólna  z budżetu państwa                       9.022.960 zł

               z tego:

                        a) część wyrównawcza       2.365.338 zł

                        b) część oświatowa             6.657.622

 

§ 2

1. Ustala się   wydatki   budżetu   gminy   w   wysokości                  15.727.363 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ,

    w tym:

-          wydatki na realizację zadań bieżących z budżetu państwa

zgodnie z zał. nr 7 do uchwały 

                         a/ z zakresu administracji rządowej  w kwocie   1.468.912

                          b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie            -

            - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

             problemów alkoholowych                                                  110.000 zł

            - dotacja dla instytucji kultury - biblioteka                            330.000 zł

            - wydatki na pomoc finansową                                            100.000 zł

            2. W wydatkach ustalonych w punkcie 1 wyodrębnia się:

            a/ wydatki bieżące w kwocie                                              14.747.363 zł

                w tym na:

                        - obsługę długu w kwocie                                                     90.000 zł

            b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  980.000 zł

 

§ 3

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Określa się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wysokości nakładów

inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 4

1.        Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę

zaciągniętych kredytów.

2.       Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5

do uchwały.

 

§ 5

W budżecie tworzy się  rezerwę ogólną  w kwocie    100.000

Oraz rezerwę celową w kwocie 200.000 zł.

 

§ 6

Ustala się plan  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 6 do uchwały.

 

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1.         -   dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przeniesieniach 

                planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach

                każdego działu, w tym również wynagrodzeń ,pochodnych od wynagrodzeń

              oraz wydatków inwestycyjnych,

-   zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie

    występującego w ciągu roku deficytu budżetu  do wysokości  300.000 zł 

    w roku budżetowym,

            -   lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych  

                bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

-   spłat zobowiązań gminy.

2.       Ustala się kwotę  2.500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie

zaciągać zobowiązania.

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 9

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.