rok 2009

Budżet Miasta i Gminy na rok 2009

    Uchwała Nr XXIV/185/2008

    Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 19 grudnia  2008r.

             w sprawie : uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości  26 425 000  
z tego:
           - dochody majątkowe w kwocie: 2 200 000  
           - dochody bieżące w kwocie: 24 225 000  
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
      3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
     1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości: 3 974 384  
   zgodnie z załącznikiem  Nr 3.
    2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 242 092  
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 31 689 000  
           zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.     Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
      1)     wydatki bieżące w wysokości: 22 027 094  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 678 720  
b) dotacje  512 500  
 - podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 110 500  
 - podmiotowa dla instytucji kultury 402 000  
c) wydatki na obsługę długu 240 000  
     2)   wydatki majątkowe w wysokości: 9 661 906  
              zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
        3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 -2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
        4.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 3 974 384  
   zgodnie z załącznikiem  Nr 3.
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:  138 000  
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 138 000  
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 1 000  
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie: 5 264 000  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
    2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
    1)      ogólną w wysokości: 150 000
    2)      celowe w wysokości: 505 000
     z tego:
  - na oświatę 495 000
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    1)      przychody 8 000
    2)      wydatki  8 000
zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 7 336 000
z tego na:
    1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800 000
    2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu  5 264 000
    3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 272 000
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
    1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
    2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
    1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości: 800 000
    2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji
    3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
    4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  
§ 10. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      /-/ Roman Majorczyk

Pobierz załączniki do uchwały:

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ NA 2009 ROK