Reklama w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

Podstawa prawna

 

Art. 39 ust.3 Art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych(tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481 oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy,

2.   Projekt reklamy w tym:

·  projekt konstrukcji z wymiarami,

·  projekt graficzny (zdjęcie),

3.   Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy.

 

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za umieszczenie w psie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z Uchwałą nr XV/162/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krzywiń, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

ul. Rynek 1,  pok. 15

Andrzej Dembski, tel. +48 65 5170 525 wew.28

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi

Reklama wchodząca w pas drogowy tj.: w pobocze, chodnik, jezdnię wymaga uzyskania zezwolenia.

Przy reklamach obustronnych opłata jest pobierana za obie strony tablicy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy - PDF