Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych

Podstawa prawna

 

Art. 39 ust.3 Art.40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych(tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481 oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

1. wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych, instalacyjnych i innych,

2. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3. projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi,

4. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia

 

Opłaty

 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty, zgodnie z Uchwałą nr XV/162/2004 Rady Miejskiej  Krzywinia z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krzywiń, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Termin odpowiedzi

 

30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
ul. Rynek 1, pok. 15
Andrzej Dembski, tel. +48 65 5170 525 wew. 28

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi

 

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia orzeka się o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera się opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych, oraz umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym