Zgłoszenie pobytu czasowego

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 657 ze zmianami)

I WYWAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek „ Zgłoszenie pobytu czasowego ” odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka

2.    Do wglądu:

·         dowód osobisty lub paszport ( dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( do wglądu)

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do  zameldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

II OPŁATA:

            Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

            od ręki

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój nr 9, Tel.655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 V TRYB ODOWŁAWCZY:

            Nie przysługuje

VI UWAGI:

 

 1.  Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem-udzielonym w formie, o której mowa w  art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2.    Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

3.     W celu zameldowania na pobyt czasowy  nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuję na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.

4.   Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy nie jest wydawane z urzędu. Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć wniosek o jego wydanie. Opłata za  zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt  czasowy wynosi 17 zł. Jeśli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zwraca się pełnomocnik, musi on okazać się stosowym dokumentem uprawniającym go do uzyskania zaświadczenia. Opłata za pełnomocnictwo w takim przypadku wynosi 17 zł ( jeśli pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki-pełnomocnictwo jest bezpłatne).

5    Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń,  Bank Spółdzielczy Kościan O/Krzywiń  16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 z podaniem w tytule wpłaty czego dotyczy opłata skarbowa.

5. Zameldować się można również  przez Internet. Więcej informacji można znaleźć: https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet

 

 

 

Załączniki:

Klauzula Informacyjna - Ewidencja Ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego – Wniosek PDF

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo - PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt czasowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt czasowy - PDF