Zgłoszenie pobytu stałego

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jedn.Dz. U z 2017 r. poz. 657 ze zmianami)

I WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek „ Zgłoszenie pobytu stałego” odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka

2.    Do wglądu:

·         dowód osobisty lub paszport ( dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( do wglądu)

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do  zameldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

II OPŁATA:

            Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

            od ręki

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój nr 9, Tel.655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

V TRYB ODOWŁAWCZY:

            Nie przysługuje

VI UWAGI:

 1.  Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem-udzielonym w formie, o której mowa w  art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2.    Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

3.     W celu zameldowania na pobyt stały nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuję na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały.

4.   Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały (przy zameldowaniu) jest bezpłatne. Zaświadczenie to jest wydawane z urzędu.

4. Zameldować się można również  przez Internet. Więcej informacji można znaleźć:https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet

 

 

 

Załączniki:

 

Zgłoszenie pobytu stałego – Wniosek PDF

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo - PDF

 

Klauzula Informacyjna - Ewidencja Ludności