Wydawanie Dowodów Osobistych

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wydawanie dowodu osobistego

 

1.Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia..
2.Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
3.Warstwa elektroniczna dowodu zawiera:
- dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej, za wyjątkiem numeru CAN,
- certyfikat potwierdzenia obecności,
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – dla osób powyżej 13 lat,
- certyfikat podpisu osobistego, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę przy składaniu wniosku. Zgodę w imieniu osób powyżej 13 lat wyraża rodzic, opiekun prawny lub kurator,
- przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego nadawanego na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego z dostawcą usługi.

Dane biometryczne:
- wizerunek twarzy, odciski palców.

4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
5. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest obecność dziecka przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 lat.
6. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
- do 12 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- 12 lat odbiera, jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu ponieważ składa odciski palców.
- 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu. Małoletni odbiera kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatów i ustala do nich PIN/y oraz składa odciski palców.
- powyżej 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu.
7. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
8. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego oraz nie zwrócenie dowodu w razie utraty obywatelstwa polskiego – na podstawie art. 79 ustawy o dowodach osobistych podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
9. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawo-mocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

 I.             WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Załączniki:

FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wymiarach 35x45 mm, wykonana w jednolitym jasnym tle, ,mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
- złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
- poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl (wyłącznie wnioski o wydanie dowodu dla osób do 12 roku życia).
3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą organu gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

III.  OPŁATY

brak

IV.  TERMIN ODPOWIEDZI

 Do 30 dni.            

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój Nr 9, tel. 65 5170 559 , fax 655170676

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

VII. UWAGI

1. Wniosek o wydanie lub wymianę  dowodu osobistego składa się:

 

  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
  • niezwłocznie w przypadku zmiany zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
  • w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza lub zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego.

 

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ W URZĘDZIE GMINY, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego 
  4. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Klauzula Informacyjna - DOWODY OSOBISTE

 

Dowód osobisty przez Internet

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet