Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami);

 

I WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający

- granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na dwóch egzemplarzach kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, nazwy inwestycji,

- zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji i danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie.

 

2.   Załączniki:

- dwie kopie mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000. Mapa przedstawiać musi działkę objętą wnioskiem wraz z obszarem analizowanym - tj. obszarem w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50 m wokół tej działki (zgodnie z § 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Na jednym z egzemplarzy mapy należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.(zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.) Drugi egzemplarz mapy należy pozostawić w oryginale.

- Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zgodnie z art. 61 ust 5 w/w ustawy).

- Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1,   64 – 010 Krzywiń

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej, sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 16.

 

II OPŁATY

 Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

- Nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Bank Spółdzielczy Kościan o/Krzywiń  nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 

 Termin załatwienia sprawy :

30 dni - zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (najszybciej od jednego do dwóch miesięcy) 

 

III TERMIN ODPOWIEDZI

30 dni - zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (najszybciej od jednego do dwóch miesięcy) 

 

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej – Tomasz Fecak,

pokój nr 14,  tel. 065 5170 525 wew. 252

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie (pok. Nr 16) Urzędu Miasta i Gminy – Krzywiń  ul. Rynek 1 lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej  pok. 14.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

 

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej, sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 16. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 1 lub bezpośrednio w Referacie – pok. nr  14 . Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Załącznik:

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - PDF