Dzierżawa Nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń

Podstawa prawna

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr. 102, poz. 651 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),

- Kodeks cywilny – tytuł XVII dział II księgi trzeciej,

- Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych samych nieruchomości tym samym stronom.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Krzywiń.

 

Opłata

Bez opłat.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065)5170 525 wew. 23.

  

Tryb odwoławczy

Spory wynikające z tytułu realizacji umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Kościanie.

 

Uwagi

Wydzierżawienie nieruchomości następuje po przeprowadzeniu przetargu.

Możliwe jest wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lub powyżej trzech lat zgodnie z Uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011 roku.

 

Załączniki

 

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń - PDF