Drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów

- Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń-przesadzeń

 

Opłaty :

Opłata skarbowa:

brak opłat

 

Ulgi:

nie stosuje się

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

ul. Rynek 1   64 – 010 Krzywiń

 

Termin załatwienia sprawy:

 

- do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

 

Referat Rozwoju i Gospodarki lokalnej

Jacek Porankiewicz

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

 

1.   Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie należy uzyskać dla wszystkich drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat, za wyjątkiem rosnących na terenie lasów, plantacji oraz drzew i krzewów owocowych.

2.   Zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości.

3.   Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

4.   Załącznikiem do wniosku jest  mapa określająca  usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów aktualny nie starszy niż 6 miesięcy oraz oświadczenie

5.     W przypadku drzew rosnących w pasach dróg publicznych - wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów musi być skierowany  przez zarządcę drogi (organ gminy, Powiatowy lub Wojewódzki Zarząd Dróg).

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - PDF

 

Klauzula Informacyjna - do podpisu