Wyroby zawierające azbest

Obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, spoczywa obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania w formie inwentaryzacji z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają sporządzone informacje burmistrzowi. Podmioty prawne informacje składają marszałkowi województwa.

Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Wymagane dokumenty :

 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 

Opłaty :

 

Bez opłat.

 

Ulgi :

 

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

 

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

ul. Rynek 1   64 – 010 Krzywiń      pok. nr 16

 

Termin załatwienia sprawy :

 

Informacja podlega corocznej aktualizacji i należy ją składać w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Komórka odpowiedzialna :

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

pokój nr 14    Tel. 65 5170 525

 

Tryb odwoławczy :

 

Nie ma zastosowania.

 

Dodatkowe informacje :

 

1.   Burmistrz zobowiązany jest co roku na podstawie informacji złożonych przez osoby fizyczne do sporządzenia zbiorczej informacji z terenu gminy i przekazania jej do 31 marca marszałkowi województwa.

2.   Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy, a odpady azbestowe można  składować tylko na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

3.   Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia  2032 r.

4.   Obrót azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Załączniki :

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest - PDF

 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - PDF

 

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Krzywiń

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Krzywiń - PDF