Refundacja kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, świadectwa potwierdzającego ukończenie nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
  • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
  • kopię świadectwa pracy, jeżeli młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania zawodowego lub jeżeli młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

Kopie wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty :
Bez opłat.

 

Ulgi :
Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
Referat Finansów i Administracji, pokój nr 1,
ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

Termin załatwienia sprawy :
- do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna :
Referat Finansów i Administracji – Anna Stefaniak,
pokój nr 1, tel. 065 5170 525 wew. 241

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje :

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy oraz zawiadomić o zawarciu umowy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

 

 

Załączniki:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - PDF

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - PDF

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - PDF

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis - PDF

Oświadczenie RODO - PDF

Oświadczenie RODO - WORD