Odroczenia terminów płatności podatków

Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowej

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

  • uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.
  • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej wraz z wymaganymi dokumentami
  • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (rolnicy) wraz z wymaganymi dokumentami
  • przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy – Referat Finansowo- Budżetowy
 Rynek 1

Grażyna Żak pok.nr.8, tel. 65 5170525  

Lidia Piotrowiak, pok.nr.1 tel. 65 5170525 (podatek od środków transportowych)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki: