Podatek od Nieruchomości

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna

Art.6 ust.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.    Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:

·       akt notarialny,

·       wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości,

2.    Korekta podatku:

·       wniosek wraz z uzasadnieniem korekty podatku od nieruchomości,

·       wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracj
Rynek 1, pok. 8
Grażyna Żak, tel. + 65 5170525

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Lista wiadomości