Rozłożenia na raty

Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

  • uzasadniony wniosek o rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty
  • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej wraz z wymaganymi dokumentami
  • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (rolnicy) wraz z wymaganymi dokumentami
  • w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Finansowo- Budżetowy
Rynek 1

Grażyna Żak pok.nr.8  tel.  65 5170525

Lidia Piotrowiak  pok.nr 1 ,tel. 65 5170525 (podatek od środków transportowych)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki: