Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego (USC XII)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2014r., poz 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

I.          WYMAGANE DOKUMENTY:

·         Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia    lub

·         Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwalub

·         Wniosek o odtworzenie aktu zgonu 

2. Załączniki:

-zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie

- zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście i Łódź – Śródmieście

o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju

 

 

3.      Do wglądu:

-        dokument stwierdzający tożsamość

 

II.         OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 Za odtworzenia aktu  -39,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 

III.        TERMIN ODPOWIEDZI:

Maksymalnie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

IV.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 

V.        TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

VI.       UWAGI:

Podanie składa się do wybranego kierownika USC a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

 

 

 

Załączniki:

 

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia - PDF

Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa - PDF

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego