Powrót do nazwiska po rozwodzie

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek

Do wglądu:

  • prawomocny wyrok sądu
  • dokument stwierdzający tożsamość

 

 II. OPŁATY:

Czynność – 11 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu.

 VI. UWAGI:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego