Uznanie ojcostwa

UZNANIE OJCOSTWA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek

 – dotyczy dziecka urodzonego  lub

 – dotyczy dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego

Do wglądu:

  • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka ( dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi.
  • W przypadku uznania dziecka poczętego ale nie urodzonego należy przedłożyć zaświadczenie o zaawansowaniu ciąży .

 II. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty

 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY;

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

 

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

odwołanie do sądu rodzinnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy o przyjęciu oświadczeń o uznaniu dziecka.

 

 VI. UWAGI:

 

1.      Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny – jednocześnie albo w przeciągu trzech miesięcy.

2.      W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka .

3.      Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

4.      Można uznać ojcostwo dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego.

5.      Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli:

·            w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa,

·            w przypadku matki wdowy – 300 dni od daty zgonu małżonka

6.      W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim – wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego

7.      Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy to również sytuacji gdy jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).

8.      Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

 

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie oświadczenia ( uznanie ojcostwa) – dziecko urodzone

Wniosek o przyjęcie oświadczenia ( uznanie ojcostwa) – dziecko urodzone - PDF

Wniosek o przyjęcie oświadczenia ( uznanie ojcostwa) – dziecko poczęte ale jeszcze nie urodzone

Wniosek o przyjęcie oświadczenia ( uznanie ojcostwa) – dziecko poczęte ale jeszcze nie urodzone - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego