Wpisanie aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada  2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r.,  poz. 1741 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

I.    WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, złożony do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Załączniki:

- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

3. Do wglądu:

- dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY

 

Opłata skarbowa:

Za wydany odpis zupełny po wpisaniu zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg stanu cywilnego wynosi 50 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

 

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Maksymalnie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Stanu Cywilnego nr tel. 655170559

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:

 

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny z jego tłumaczeniem, wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

·         osoba, której akt dotyczy,

·         wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy), wówczas jest wymagane pełnomocnictwo szczegółowe, upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli polski obywatel, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, lub ubiega się  o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych, płatne na konto Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego może dostosować pisownię danych zawartych z zagranicznym dokumencie, jeżeli taki wniosek został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu.

 

W tym celu należy zapoznać się z:

·         procedurą sprostowania oczywistego błędu pisarskiego

·         lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego

 

 

 

 

Załączniki:

 

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego