Akt małżeństwa zawartego przed duchownym

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583), ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 roku ( Dz. U. 1998 r. Nr 51, poz. 318 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 

       I.            WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

  • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz zaświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego

    II.            OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej

 III.            TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie

 

IV.            JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 

   V.            TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę wykonania tej czynności.

 

VI.            UWAGI:

Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie (lub jeden z małżonków) zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 1 egzemplarza skróconego odpisu aktu małżeństwa.

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego