Urodzenia

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu cywilnego (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) ustawa z 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

      I.            WYMAGANE DOKUMENTY:

1. do wglądu:

  • dowody osobiste

    II.            OPŁATY

Zwolnione z opłaty

 III.            TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 egzemplarz skróconego odpisu aktu.

IV.            JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

   V.            TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC w Krzywiniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika USC w Krzywiniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI.            UWAGI

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka, oraz datę i miejsce urodzenia.

·        Urodzenie należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

·        Do zgłoszenia urodzenia zobowiązani są w kolejności:

-       matka lub ojciec dziecka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

-       matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

-       w pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,

·        - zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia(imion) jakie swojemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Urodzenie dziecka rejestruje kierownik USC właściwy dla miejsca urodzenia dziecka.

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego