Dopisanie do rejestru wyborców

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW (CZĘŚĆ A)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011r.,nr 21 poz.112 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r.,nr 158, poz.941)

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A

2.      Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

3.      Do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy

 

II.OPŁATY:

nie pobiera się

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

do 3 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr tel. 655170559 pokój nr 9

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo do wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kościanie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń- organu który wydał decyzje.

 

 

VI.OBJAŚNIENIA:

 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.

Służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, samorządowych, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

       ·   wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

       ·   wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy,

       ·   wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

 

Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

 

Załączniki:

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - PDF

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW - PDF