o figurowaniu w ewidencji podatników podatku

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU: ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna: art. 306a, art. 306b i art. 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 749 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: rolnego leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych

2. Do wglądu :

· dokument stwierdzający tożsamość podatnika

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

· za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –
Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowo-Budżetowy – pokój nr 1.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie  składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub przesyła  za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku