o statyst. dochodowości z gospodarstwa rolnego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STATYSTYCZNEJ DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 306a, art.306b i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.749 ze zm.), art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego

 2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

Nie podlega opłacie skarbowej:

  1)dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b)  (1) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c)  (2) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

e)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

f)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowo - Budżetowy – pokój nr 1.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie  składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub przesyła  za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego - PDF