o wielkości gospodarstwa rolnego i jego prowadzeniu

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO I JEGO OSOBISTYM PROWADZENIU

Podstawa prawna: art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98,  poz. 1071 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 i ust.5  pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. – O kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jednolity Dz. U.  2012   poz. 803), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym prowadzeniu

2. Załączniki:

  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym  prowadzeniu

3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • odpis aktu notarialnego, akt własności ziemi

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowo-Budżetowy – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie  składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub przesyła za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym prowadzeniu

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym prowadzeniu - PDF