o wysokości zaległości podatkowych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA

Podstawa prawna: art. 306h  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r., nr 187, poz.1330 ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2015r., poz. 2355 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

   · wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP)

   · jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone                                              pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,

      ·   pisemna zgoda  podatnika wraz z jego podpisem urzędowo lub notarialnie 

          poświadczonym na wydanie zaświadczenia wnioskodawcy

          
Art. 306h. § 1. Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek);
2) kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców    i użytkowników nieruchomości – w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości;
3) małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111( tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.)

W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika przez małżonka pozostającego z podatnikiem we wspólności majątkowej, zgoda podatnika o której mowa w punkcie 3 nie jest wymagana. Małżonek podatnika składa jednak oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ( druk ORD-M) pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

  4) wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1.( tj. wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej)

    ·   dowód  uiszczonej zapłaty opłaty skarbowej,

2. Do wglądu :

  • · dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy lub pełnomocnika

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • · za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł
  • · od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17,00 zł
  • · w przypadku  urzędowego poświadczenia własnoręczności podpisu – 9,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –
Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005
.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin do wydawania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki:

Formularz wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatnika