o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPADKODAWCY

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPADKODAWCY

Podstawa prawna: art. 306f  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 800  ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm. ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r., nr 187, poz.1330 ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe       ( Dz. U. z 2015r., poz. 2355 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych

     spadkodawcy

   ·    wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

        PESEL lub NIP)

 

    Od 01 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla  

    pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji  

    podatkowej.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wykazanym w KRS.

 

 ·   jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone  

      pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa .

 ·   dowód uiszczonej zapłaty opłaty skarbowej

 

2. Załączniki:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub mogące być podstawą dziedziczenia

( np. testament, akt notarialny, odpis aktu urodzenia wnioskodawcy i inne dokumenty ), które

uprawdopodobnią iż, wnioskodawca może być spadkobiercą

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

      ·  za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

     · od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu   

        lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez  zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji  - pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

Formularz wniosku o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy