Przetargi

Dowożenie

Zamawiający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Chłapowskiego 28 , kod pocztowy 64-010 Krzywiń

woj.wielkopolskie Tel: 065   5179 049

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na "dowożenie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopocy w Kzywiniu"

 

Wymagany termin realizacji: kwiecień 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla Wykonawcy można odebrać nieodpłatnie w MGOPS Krzywiń ul. Chłapowskiego 28 u Pani Ewy Napierała

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Aleksandra Ślotała tel. O65 5179049, Pani Ewa Napierała tel 065 5179048

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:MGOPS Krzywiń ul. Chłapowskiego 28 - sekretariat  w terminie do 22.03.2006. do godziny 1000. Otwarcie ofert godzina 1030

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "dowożenie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopocy w Kzywiniu"

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Kryterium wyboru oferty: Najniższa cena za 1 km przebiegu - 100 %

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Wadium nie pobiera się.