Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu  mgr Tomasz Szymański

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organami Szkoły Podstawowej  są:

  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Dla realizacji celów statutowych Szkoła Podstawowa posiada następującą bazę:

  1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę,
  2. boisko sportowe,
  3. pomieszczenie biblioteczne,
  4. archiwum,
  5. sekretariat,
  6. gabinet dyrektora.