Majątek

Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe 1.487.909,65 zł