Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Zbigniew Bernard.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Katarzyna Bartkowiak.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Violetta Drożdżyńska.

W skład Zespołu Szkół w Krzywiniu wchodzi:

 • Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu,
 • Przedszkole Samorządowe w Świńcu,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu,
 • Gimnazjum w Krzywiniu,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywiniu

 

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organami Zespołu Szkół są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę,
 2. salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 3. boisko sportowe,
 4. pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
 5. zaplecze kuchenne,
 6. archiwum,
 7. sekretariat,
 8. gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego.