Tryb rozpatrywania spraw

Tryb rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji następuje z chwilą złożenia do Urzędu Miasta i Gminy podania, wniosku lub z urzędu.

Podania (wyjaśnienia , odwołania , zażalenia )mogą być wnoszone pisemnie , telegraficznie , za pomocą dalekopisu ,faxu, w postaci poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu.

Podania składać można osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby , od której pochodzi, jej adres i treść
żądania oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnoszącego , a protokół ponadto przez pracownika ,który go sporządził.

Gdy podanie wnosi osoba ,która nie może lub nie umie złożyć podpisu ,podanie lub protokół
podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Wnioskodawca ma prawo żądać, a pracownik Urzędu obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania ,jeżeli wnoszący tego żąda.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu
na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie
tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (wymagania te dotyczą również dokumentów będących załącznikami do żądania strony).

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić
na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika ,że właściwym w sprawie jest sąd Urząd zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.

Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu
prawnego w drodze zaświadczenia, należy odebrać od strony ,na jej wniosek, oświadczenie
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznanie ( art. 223 § 1 Kodeksu Karnego).

Nie można żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego znanych
organowi z urzędu bądż możliwych do ustalenia
na podstawie posiadanej ewidencji ,
rejestrów lub innych danych , albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego
do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku)do Urzędu.

Referaty, samodzielne stanowiska pracy Urzędu zobowiązane są do przestrzegania terminów
wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów
szczególnych regulujących sposób załatwienia określonego rodzaju spraw.
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być
rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi ,przed którym toczy się postępowanie , bądż możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi
rozporządza organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie póżniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
nie póżniej niż w ciągu 2 –ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do omawianych wyżej terminów nie wlicz się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności ,okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóżnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zaświadczenia powinny być wydane bez zbędnej zwłoki ,
nie póżniej jak niż w terminie
siedmiu dni .

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ,bądz zaświadczenia o treści żądanej
przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia ,w terminie
siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu ,który wydał zaskarżone postanowienie.

Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia
odwołania ,w
terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia ,a gdy decyzja została ogłoszona
ustnie –od dnia jej ogłoszenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.
Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ,chyba , że
ustawy szczególne stanowią inaczej ,w tych przypadkach Wojewoda Wielkopolski
w Poznaniu.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie , organ samorządu terytorialnego
zobowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin
załatwienia sprawy (tzw.sygnalizacja).