Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Krzywinia dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminy Krzywiń oraz zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń, zmienionej uchwałą nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń 

Uchwała Zmiana Statutu Sołectw

Uchwała Zmiana Statutu Gminy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń€ž Jacek Nowak zaprasza mieszkaĹ„cĂłw Miasta i Gminy KrzywiĹ„ do udziaĹ‚u w Konsultacjach SpoĹ‚ecznych dotyczÄ…cych projektĂłw uchwaĹ‚ w sprawie: zmiany uchwaĹ‚y nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy KrzywiĹ„, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutĂłw SoĹ‚ectwom Gminy KrzywiĹ„.

 
ZarzÄ…dzenie nr 95/2018 - Burmistrza Miasta i Gminy KrzywiĹ„ z dnia 4 wrzeĹ›nia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoĹ‚ecznych dotyczÄ…cych projektĂłw uchwaĹ‚ w sprawie: zmiany uchwaĹ‚y nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy KrzywiĹ„, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutĂłw SoĹ‚ectwom Gminy Krzywiń€ž.
 
 

Informacja o przebiegu konsultacji projektĂłw uchwaĹ‚ w sprawie: zmiany uchwaĹ‚y nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy KrzywiĹ„, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutĂłw SoĹ‚ectwom Gminy KrzywiĹ„.

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy KrzywiĹ„ ogĹ‚osiĹ‚ w dniu 4 wrzeĹ›nia 2018 roku zarzÄ…dzeniem nr 95/2018 konsultacje projektĂłw uchwaĹ‚ w sprawie: zmiany uchwaĹ‚y nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy KrzywiĹ„, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwaĹ‚y nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutĂłw SoĹ‚ectwom Gminy KrzywiĹ„.

 OgĹ‚oszenie o konsultacjach zostaĹ‚o umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Komunikatach na stronie internetowej Gminy KrzywiĹ„oraz na tablicy ogĹ‚oszeĹ„ UrzÄ™du Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Czas trwania konsultacji wyznaczono na okres: od 12 września 2018 r. do 19 września 2018 r.

W ramach konsultacji zostaĹ‚o zorganizowane spotkanie w UrzÄ™dzie, w spotkaniu uczestniczyĹ‚y dwie osoby.

Uwagi, opinie w wersji elektronicznej mogĹ‚y być skĹ‚adane na adres e-mail: rada@krzywin.pl lub w wersji papierowej pocztÄ… na adres: UrzÄ…d Miasta i Gminy KrzywiĹ„, ul. Rynek 1, 64-010 KrzywiĹ„.

 

Podczas konsultacji nie wpĹ‚ynęły ĚĽadne pisemne uwagi i opinie.

 

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                              Miasta i Gminy KrzywiĹ„

                                                                                                      /-/ Jacek Nowak