Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektor ds. Promocji

Krzywiń, 26 sierpnia 2021 roku

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Inspektor ds. promocji  

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu / Gmina Krzywiń

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (w trakcie studiów),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 • znajomość nowoczesnych trendów związanych z social media,
 • umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści promocyjnych, w tym pisanie artykułów, postów
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany staż pracy na stanowiskach w obszarze: media, komunikacja społeczna, social media, public relations,
 • spójna koncepcja wizerunku gminy i pracy na stanowisku z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu i portali społecznościowych,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania administracji publicznej,
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
 • zaangażowanie, kreatywność i punktualność.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie, prowadzenie, współpraca przy realizacji kampanii społeczno - informacyjnych oraz promocyjnych gminy,
 • tworzenie tekstów promocyjnych w tym artykułów i postów,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego www,
 • budowanie wizerunku urzędu oraz gminy w social mediach,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych gminy,

Warunki Pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony
 • Praca w budynku z I piętrem
 • Równoważny czas pracy - praca  w różnych godzinach (w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Krzywiń)

 

Wymagane dokumenty i ich składanie:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu lipiec 2021 roku wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 15 września 2021 roku (środa) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. promocji”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Etapy rekrutacji:

 • Analiza nadesłanych zgłoszeń
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;
 • lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Krzywiń, 30 września 2021 roku

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. promocji

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie zarządzenia nr 1/k/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 września 2020r. powołano Komisję Rekrutacyjną.

 

W terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej złożonych ofert.

 

Na rozmowę w dniu 30 września 2021 roku zaproszono 8 kandydatów. Na rozmowę stawiło się 6 osób.

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wybrano Panią Agnieszkę Zadrożną.Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. promocji

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Agnieszka Zadrożna

4. Adres zamieszkania

 

zam. Nochowo

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak